Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i
Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi
zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie
także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w
taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
● Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, ul. Centralna 37, 31-982 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 8720011208,
REGON 005698229.
3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności
Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w
stosunku do Konsumenta;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej
(zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6)Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://stelar.pl/sklep/ , w ramach
którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu
sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie
umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7)Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w
ramach Sklepu;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie
Sprzedawcy;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia
przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający
złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków
komunikacji technicznej;
12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy
cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym
nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem:

   Janusz Wojciechowski, tel:. 012 415-53-22, adres email : studio@stelar.pl

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta
komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,
odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do
Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania
z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania
celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny
charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za
pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć
korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez
usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług
Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem
pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przedsiębiorca: im. Nazw. , NIP: 8720011208, REGON: 005698229 jako administrator danych osobowych, mając na względzie

przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest FIRMA: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 Siedziba
Administratora mieści się przy ul. Centralnej 37, 31-982 Kraków.
Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy:
studio@stelar.pl, listownie pod wyżej wskazany adres oraz pod numerami tel. 012 415-53-22.
2. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu
ze sklepem mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub
większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji oferowanych
przez niego usług, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres
e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.
3. Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
– dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez sklep
(marketing drogą mailową i smsową, analiza zainteresowań klienta w celu
proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających
potrzebom),
– obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym
realizacji zapytań,
– wysyłki newslettera,
– realizacji współpracy biznesowej,
– administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga
– zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze
świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania
obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji
należności oraz reklamacji.
4. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może
być:
– zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie
klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową i
smsową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie,
przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania
danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy
Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;
– zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy);
– obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze);
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony
interes firmy : Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, podczas analizy, rozwoju, usprawniania i
optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim
w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i
systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
celem egzekucji należności czy reklamacji.
5. Do danych osobowych zbieranych przez firmę: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 mają bezpośredni
dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby
oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych
osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na
mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie,
dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być
udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania
ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres
przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej
wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń
związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
7. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone
w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:
– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
– prawo uzyskania kopii danych,
– prawo do sprostowania,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów
interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie firmy: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208
– oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00) .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi
realizację usług.
9. Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208nie przekazuje danych osobowych poza granice
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Za zgodą Użytkownika serwisu https://stelar.pl/sklep/ , Administrator może
dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na
stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących
go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i
częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej
dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do
potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie
wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego
działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez
informację na adres: studio@stelar.pl. Państwa dane nie są i nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE
Konto.
1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga
następujących działań: Klient wypełnia formularz rejestracji, podając określone
dane, udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych i składając
oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, gdzie
zawarta jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji
Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do
Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest
poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych,
dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
studio@stelar.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Centralna 37, 31-982 Kraków. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej przy założeniu Konta oznacza rezygnację z Konta w Sklepie.
5. Możliwe są również zakupy bez rejestracji Konta. Dane osobowe Klienta są
pozyskiwane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy
zakupu.
Newsletter
1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji
dotyczących działalności firmy: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale
wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, podania adresu
poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie akceptacji
Regulaminu i Polityki Prywatności, gdzie zawarta jest klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych, a także opcjonalnie przekazywania
informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający
subskrypcję Newsletter-a.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
studio@stelar.pl, lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
ul. Centralna 37, 31-982 Kraków. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyrażonej przy zamówieniu Newslettera oznacza rezygnację
z Newslettera.
Marketing
1. Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 w celu promowania swoich produktów wysyła informacje o
charakterze marketingowym drogą mailową i smsową, do osób, które wyraziły
zgody marketingowe poprzez stronę internetową https://stelar.pl/sklep/ .
2. Zgoda marketingowa jest wyrażana na: przesyłanie informacji handlowej z a
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ( Prawo
telekomunikacyjne), jak również na pozostawanie w bazie kontaktowej.
3. Zgody marketingowe są dobrowolne i mogą być w każdym czasie wycofane.
4. Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 nie udostępnia danych klientów do prowadzenia
marketingu przez inne podmioty.
5. Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 dba, by prowadzone kampanie marketingowe były zgodne
z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a także RODO.
Opinie
1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu
indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w
szczególności dotyczących Towarów.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii i komentarzy
umieszczanych przez Klienta.
3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Korzystanie z usługi jest możliwe bez podania imienia i nazwiska Klienta. Do
zamieszczenia opinii i komentarzy wymagane jest za wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 oraz zapoznanie
się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zawartą w nich klauzulą
informacyjną.
5. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w
Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ
Towary
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe.
Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się w zakładce FAQ.
Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w
Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub
bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając
wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób
zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji
Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane
następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie
przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca
wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do [7] dni
roboczych.  
Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych
polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o
których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia
przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi
pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może
zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o
wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
● przelew tradycyjny – zapłata
● przelew Online – PayU
● karta płatnicza – PayU
● za pobraniem – płatność przy odbiorze
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go
Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają
doręczenia.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie [7] dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z
art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca
wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym
upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego
terminu spełnienia świadczenia.
Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile
Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem
operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za
pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu [3]
dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy
kurierskiej – w ciągu [2] dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Centralna 37, 31-982 Kraków po wcześniejszym ustaleniu tego ze sprzedawcą.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego
wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą
korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą
wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez
Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór
przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje
wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
1. a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
2. b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3. c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika;
4. d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po
przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz
udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem.
Dodatkowe informacje dla Konsumenta
1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać
automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia
kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu
cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących
zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar
jest niezgodny z umową, jeżeli:
1. a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu
na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił
Konsumenta;
3. c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
4. d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo
jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu
lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w
razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny
tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania
Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli
Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
1. a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
2. b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia;
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy
takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu
wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na
adres: ul. Centralna 37, 31-982 Kraków. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej
w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała
ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7
dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie
umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem
rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta,
ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli
Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni,
uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w
tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy
ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem
powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego
mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu
o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
niektórych umów, tj.:
○ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
○ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
○ w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
○ w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
○ w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
○ w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
○ w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
○ w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
rzeczy;
○ w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
○ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
○ zawartej w drodze aukcji publicznej;
○ o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
○ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy .
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony
internetowej https://stelar.pl/sklep/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są
chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze,
skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami
zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora
Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://stelar.pl/sklep/ bez zgody
właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. AKCJE PROMOCYJNE
Ilość produktów promocyjnych jest przewidziana odgórnie. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed upływem czasu, w wypadku wyczerpania się puli produktów.
Na uczestnika akcji promocyjnych przypada wyłącznie jeden produkt/zestaw produktów.
Sklep ma prawo wysłać użytkownikowi jeden produkt promocyjny/zestaw promocyjny, nawet gdy użytkownik zamówi ich więcej, niż określona w regulaminie ilość.

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z
Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem
będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy
według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny
dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania
cywilnego).
Nota prawna
dotycząca zakazu kopiowania treści ze strony https://stelar.pl/sklep/
Wszystkie materiały umieszczone w serwisie https://stelar.pl/sklep/ są chronione prawami
autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów
jest: Firma: Sprzedawca lub Usługodawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Stelar" Janusz Wojciechowski, NIP: 8720011208 z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 37, 31-982 Kraków

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, w rozumieniu art. 25 ust.1
pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej
https://stelar.pl/sklep/ bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie
fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą
sankcji prawnych oraz umieszczanie materiałów lub ich części pochodzących z
https://stelar.pl/sklep/ na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.